REGULAMIN

I OTWARTYCH MISTRZOSTW GMINY TRZEBINIA I POWIATU CHRZANOWSKIEGO

DZIECI I MŁODZIEŻY W LEKKIEJ ATLETYCE

 

1.Organizatorzy:

KS VICTORIA Trzebinia

2.Termin i miejsce:

20 maj 2017 r. (sobota)

godz.10.00 – Szkoła Podstawowa w Dulowej, ul. Paderewskiego 65, 32-545 Karniowice

 3.Uczestnictwo:

Prawo startu mają dzieci/zawodnicy zgłoszeni przez szkoły, kluby sportowe lub indywidualnie przez rodziców.

Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych: 2006 i młodsi, 2005, 2004, 2003, 2002.

4.Konkurencje:

 Rocznik 2006 i młodsze :

60 m, 200m, 600 m, skok w dal ze strefy, rzut piłka lekarską, skok wzwyż, sztafeta 4×200 m

Rocznik 2004/2005/2003/2002 :

60 m, 60 m ppł, 200m, 600 m, skok w dal ze strefy, rzut piłka lekarską, pchnięcie kulą, skok wzwyż, sztafeta 4×200 m

Sztafeta 4×200 m według podziału na kategorie :

Dziewczęta : rocznik 2006 i młodsi, 2005/2004 oraz 2003/2002

Chłopcy : rocznik 2006 i młodsi, 2005/2004 oraz 2003/2002

 5.Sposób rozgrywania konkurencji: we wszystkich konkurencjach biegowych zostaną rozegrane serie na czas. W konkurencjach technicznych zawodnicy mają prawo do 3 prób.

 6.Zgłoszenia: Zgłoszenia imienne z podaniem roku urodzenia, nazwy klubu, szkoły, należy nadsyłać do dnia 14.05.2017 r. na :

podając : imię i nazwisko/rocznik/wybrane konkurencje

Tel. kontaktowy: Ewa Sierka 794 656 681

7.Nagrody: Za miejsca I – III zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale . W miarę posiadanych środków finansowych nagrody rzeczowe za miejsca I-III.

8.Ubezpieczenie:

Obowiązek ubezpieczenia zawodników oraz uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, szkoły którego zawodnik/uczeń jest członkiem.

W przypadku zgłoszeń indywidualnych ubezpieczenie dziecka spoczywa na rodzicach.

9.Inne:

Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.