REGULAMIN SEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI KLUBU SPORTOWEGO VICTORIA TRZEBINIA

Celem niniejszego regulaminu jest wprowadzenie jednolitych zasad obowiązujących w Klubie. Każdy Członek Klubu, Trener, Zawodnik, Rodzic względnie Opiekun Ustawowy jest zobowiązany do przestrzegania zapisów zawartych w niniejszym regulaminie. Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 22 grudnia 2018 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Każdy zawodnik Klubu Victoria Trzebinia zobowiązany jest godnie reprezentować Klub zarówno podczas zajęć treningowych, w trakcie zawodów sportowych, jak i w życiu codziennym.

 2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do aktywnego udziału w zajęciach sportowych oraz innych formach współzawodnictwa sportowego organizowanych przez Klub.

 3. Każdego zawodnika Klubu obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista.

 4. Zawodnicy Klubu zobowiązani są do dbania o własny i powierzony przez Klub sprzęt sportowy, w szczególności przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych i należących do klubu.

 5. Uczestnicy zajęć szkoleniowych organizowanych i prowadzonych przez KS Victoria Trzebinia zobowiązani są do wykonywania wszystkich poleceń osób prowadzących dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.

 6. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych.

 7. Zawodnicy przyjęci do Klubu powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.

§ 2 Opłaty

 1. Rodzice/opiekunowie każdego zawodnika zarejestrowanego w Klubie dokonują opłaty rocznej w wysokości 60 zł (składka klubowa) i 0,00 zł (opłata za szkolenie), czyli łącznie składka roczna 60 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt).

 2. Z obowiązku płacenia składek klubowych zwolnieni są :

 • zwodnicy z co najmniej V klasa sportową PZLA

 • będący uczniami SMS-u lub szkoły sportowej na czas trwania nauki w tej szkole

 1. Składkę klubową należy wpłacać do końca lutego każdego roku na rachunek bankowy Klubu numer 73 1750 0012 0000 0000 3484 9919

 2. Składka pobierana jest z góry za każdy każdy rok.

 3. W tytule wpłaty należy wpisać: Imię, Nazwisko zawodnika, rocznik i rok, za który dokonywana jest wpłata.

 4. Opłaty obowiązują od stycznia 2019 roku lub od miesiąca w którym zawodnik zostanie wpisany na listę Zawodników Klubu do miesiąca w którym zostanie z niej skreślony.

 5. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w szkoleniu sportowym prowadzonym przez KS Victoria Trzebinia przyznawana jest zniżka w opłacie klubowej w wysokości 50% od każdego następnego zawodnika.

 6. W przypadku braku opłaty klubowej w oznaczonym terminie, Klub Victoria Trzebinia zastrzega sobie prawo do możliwości podjęcia decyzji o braku dopuszczenia zawodnika do udziału w treningu lub zawodach.

 7. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez Klub Victoria Trzebinia jest dobrowolne, dlatego też zwłoka w zapłacie powyżej 10 dni jest podstawą do nie wpuszczenia zawodnika na treningi lub skreślenia go z listy zawodników.

 8. Opłaty za obozy sportowe, zgrupowania sportowe i inne wyjazdy organizowane przez Klub Victoria Trzebinia należy wpłacać wg. odrębnych ustaleń, które zostaną ogłoszone przez Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia. Co do zasady opiekunem obozów jest wyznaczony przez Klub Victoria Trzebinia trener.

 9. Istnieje możliwość ubiegania się przez Zawodnika o odroczenie płatności, np. w związku z trudną sytuacją materialną, co wymaga złożenia pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Właściwym do rozpatrywania wniosków w przedmiocie odroczenia płatności jest Zarząd KS Victoria Trzebinia.

§ 3 Zawodnicy

 1. Dla nowych zawodników deklarujących chęć wstąpienia do klubu wprowadza się roczny okres próbny. Okres próbny jest płatny. W trakcie okresu próbnego pobiera się składkę klubową zgodnie z § 2 punkt 1, chyba że zawodnik skorzysta ze zwolnień określonych w § 2 punkt 2.

 1. Dla byłych zawodników klubu, którzy chcą powrócić do procesu szkolenia wprowadza się roczny okres próbny. Okres próbny jest płatny. W trakcie okresu próbnego pobiera się opłaty:

 • składka klubowa 300 zł rocznie

 • za uczestnictwo w zawodach tj. transport i opłaty startowe

  W celu kontynuacji uczestnictwa w procesie szkolenia, po okresie próbnym należy opłacić składkę klubową w wysokości 60 zł rocznie, chyba że zawodnik skorzysta ze zwolnień określonych w § 2 punkt 2.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Prawo interpretacji niniejszych postanowień regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu

 2. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Zarząd Klubu

 3. Regulamin wchodzi z dniem 15 luty 2019 roku.